Brežice logotip petrol logo horizontal

Temeljni akt

Klub je bil uradno ustanovljen dne 1.5.2014 ter izpisan iz poslovnega registra dne 25.12.2019

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06 in 58/09) je ustanovni zbor članov dne 01. 05. 2014 sprejel sklep o ustanovitvi Kluba starodobnikov dvotaktnih vozil in sprejel naslednja

P R A V I L A
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime kluba je »Klub starodobnikov dvotaktnih vozil«, (v nadaljevanju besedila klub).
Sedež kluba je: Vinarska cesta 2, 8259 Bizeljsko. Klub deluje na območju regije Posavje.

2. člen

Klub je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb (v nadaljevanju članov), ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu s tem statutom, zaradi ljubiteljstva in čuvanja kulturne ter tehnične dediščine na območju Republike Slovenije.

3. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava.

4. člen

Klub ima svoj znak, ki je okrogle oblike z nazobčanim zunanjim črnim robom v velikosti 8 cm, z napisom »Klub starodobnikov dvotaktnih vozil« na sredini podlage oranžne barve, ter z ukrivljenim napisom »SLOVENIJA« v zgornjem črnem robu znaka. V zgornji polovici kroga ima prepletene črte, v spodnji polovici pa navpične krake.

5. člen

Klub ima svojo štampiljko okrogle oblike z nazobčanim zunanjim robom, velikosti 3 cm, z napisom »Klub starodobnikov dvotaktnih vozil« v sredini in z ukrivljenim napisom »SLOVENIJA« v zgornjem robu znaka. V zgornji polovici kroga ima prepletene črte, v spodnji polovici pa navpične krake.

6. člen

 

Klub sodeluje z drugimi podobnimi klubi, klubi ljubiteljev starodobnih vozil, oldtimer klubi, moto klubi, Zvezo starodobnih vozil Slovenije in z mednarodnimi klubi v tujini.

7. člen

Klub ustanovi neregistrirano blagovno znamko »Oldtimer klub Dvotaktol«, za doseganje večje prepoznavnosti kluba.

8. člen

Delo kluba in njegovih organov je javno.
Svoje člane obvešča klub:
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba,
- preko spletne strani,
- preko socialnega omrežja,
- preko ostalih sredstev javnega obveščanja.
Širšo javnost klub o svojem delu obvešča tako, da so seje organov javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu kluba je odgovoren
predsednik kluba.

II. NAMEN, CILJI, OSNOVNA DEJAVNOST

9. člen

Namen in cilji kluba so:
- medsebojno povezovanje ljubiteljev starih motornih vozil in čuvanje kulturne ter tehnične dediščine,
- medsebojna pomoč članov pri obnovi starih motornih vozil in iskanju rezervnih delov,
- obnavljati in vzdrževati stara vozila,
- nudenje tehničnih storitev: restavriranja, vzdrževanja in izboljšave vozil za člane kluba,
- se zavzemati za spoštovanje etičnih in moralnih načel članov kluba,
- se vključevati v povorke in promocijo domače doline,
- sodelovanje z Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
- sodelovanje pri predstavitvi kraja Bizeljsko in širše regije Posavja zaradi pospeševanja turizma,
- sodelovanje z drugimi turističnimi klubi in zvezami tako doma kot v tujini,
- organiziranje ali sodelovanje pri turistični vzgoji, zlasti mladine,
- organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih in drugih prireditvah,
- varovanje okolja ter naravne dediščine in negovanje ljudskih običajev,
- sooblikovanje turistične ponudbe,
- organiziranje ali soorganiziranje turističnih prireditev,
- trgovska dejavnost na stojnicah,
- prizadevanje za visoko strokovno raven dela kluba,
- skrb za dvig strokovnega znanja svojih članov,
- organiziranje medklubskih srečanj s sorodnimi klubi doma in v tujini,
- organiziranje družabnih prireditev kluba,
- seznanjanje članov in javnosti o problemih in napredku na področju delovanja kluba
- za svoje člane organiziranje predavanj, posvetovanj, razprav, tečajev, seminarjev, konferenc, ogled muzejev in obisk sejmov,
- usklajevanje interesov svojih članov,
- izvajanje drugih nalog in dejavnosti po sklepu organov kluba.

III. PRIDOBITNA DEJAVNOST

10. člen

Klub lahko neposredno opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, ki morajo biti povezane z nameni in nalogami kluba ter se lahko opravljajo v obsegu, potrebnem za njihovo izvajanje, v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. list RS, 69/2007).
Te dejavnosti so:
P 85.520 - organizacija in izvedba varnostno-tehničnih klubskih tečajev, šola za člane kluba in širšo javnost o starih motornih vozilih skladno z Zakonom o varnosti cestnega prometa,
N 82.300 - organizacija klubskih prireditev,
R 92.002 - organizacija iger na srečo v skladu z Zakonom o igrah na srečo,
G 47.990- prodaja klubskih reklamnih artiklov (kap, majic, značk …),
J 58.140 - izdaja klubske revije ali klubskega biltena
P 85.590 - organizacija strokovnih ekskurzij,
M 73.120 - prodaja oglasnega prostora podjetjem, ki se ukvarjajo s prodajo delov in opreme za starodobnike, na spletni strani kluba.
N 77.110 - dajanje motornih vozil v najem in zakup za organizacijo raznih dogodkov ali snemanje videa.

Klub lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost se lahko opravlja le v obsegu, kot je to potrebno za pridobitev finančnih sredstev, ki se v celoti namenijo za izvajanje namenov in nalog kluba.

11. člen

Klub se vključuje v druge organizacije in združenja, ki so povezana z dejavnostjo kluba in z njimi sodeluje.

IV. ČLANSTVO

12. člen

Članstvo v klubu je prostovoljno in častno. Član kluba lahko postane državljan Republike Slovenije kot tudi tuji državljan. Kandidat mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član kluba in se s podpisom izjave zaveže, da bo sodeloval v skladu s pravili kluba in plačal članarino.
Upravni odbor kluba mora s kandidatom opraviti razgovor in odločati o vsakem sprejetju novega člana ter odgovoriti na poslano pristopno izjavo novega člana kluba. Vzroki za zavrnitev novega člana se v odgovoru ne navajajo.
V kolikor se želi včlaniti mladoletna oseba od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti, mora zanj zakoniti zastopnik pred vstopom v klub podati pisno soglasje.

13. člen

Pravice članov kluba so:
- da volijo in so voljeni v organe kluba
- da sodelujejo pri delu organov kluba
- da dajejo predloge, nasvete in pobude organom kluba k delu in izpolnjevanju nalog
- da sprejemajo pohvale in nagrade za delo v klubu in dosežene uspehe
- da sodelujejo pri izdelavi programa kluba in so seznanjeni s poslovanjem kluba ter njegovim finančno materialnim stanjem
- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba.
Pravice mladoletnih članov so povsem iste, z razliko, da ne morajo biti voljeni v organe kluba.
Pravice članov kluba se smatrajo kot častne.
14. člen
Dolžnosti članov kluba so:
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev ter nalog kluba,
- da spoštujejo ta pravila in odločbe ter sklepe organov kluba,
- da z osebnim prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa,
- da znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane,
- da redno plačujejo članarino, ki jo določi zbor članov kluba,
- da varujejo ugled kluba.
Dolžnosti mladoletnih članov so iste kot ostalih članov.
Prav tako se smatra, da so dolžnosti članov častne.
Dolžnosti, ki jih člani kluba opravljajo v organih kluba, se ne plačujejo.

15. člen

Članstvo v klubu preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije,
- s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz kluba, če poda upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz kluba upravni odbor, če ta kljub opominu:
- se aktivno ukvarja s preprodajo starodobnikov ali rezervnih delov zanje,
- ne plača članarine za tekoče leto,

Član se izključi iz kluba, če grobo krši pravice in dolžnosti ter če zavestno ravna proti interesom kluba in je pred sodiščem obtožen za kaznivo dejanje.

O izključitvi člana iz članstva kluba odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep o izključitvi mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

16. člen

Klub ima redne in častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član kluba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo kluba. Naziv častnega člana kluba lahko podeli klub tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju starodobnih vozil in njemu spremljajočih področjih.
Naziv častnega člana podeljuje zbor članov kluba na predlog upravnega odbora.
Oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana in ni član kluba, nima pravice odločanja.


V. NAČIN UPRAVLJANJA KLUBA

17. člen

Organi kluba so:
- zbor članov,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- častno razsodišče (disciplinska komisija).

Mandat članov organov kluba je 4 leta z možnostjo večkratne ali dosmrtne ponovne izvolitve.

18. člen

Zbor članov je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani kluba.
Zbor članov je lahko redni ali izredni. Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni zbor članov se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na dvotretjinsko zahtevo članov kluba.
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30. dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor ne skliče zbora članov v predvidenem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi materiali.
Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican. Sklic zbora članov mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom za katerega je sklican.

19. člen

Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotna več kot polovica članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje preloži za 15 minut. Po poteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih več kot tretjina članov.
Zbor članov sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov.

20. člen

Zbor članov odloča o spremembi pravil ali prenehanju delovanja kluba z dvotretjinsko večino navzočih članov, pod pogojem, da je navzočih več kot polovica članov kluba.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

21. člen

Naloge zbora članov so:
- sklepanje o dnevnem redu,
- sprejemanje in spreminjanje pravil in drugih aktov,
- sprejemanje programov dela kluba,
- sprejemanje finančnega načrta in zaključnega računa,
- voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
- voli predsednika nadzornega odbora in predsednika častnega razsodišča,
- določanje višine članarine,
- s sklepom določa obveznosti članov,
- odločanje o pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča,
- sklepanje o prenehanju delovanja kluba,
- odločanje o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi klubi,
- dokončno odločanje o izključitvi člana iz kluba,
- odločanje o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom in cilji kluba,
- odločanje o nakupu in prodaji nepremičnin,
- o delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

22. člen

Zbor članov odpre predsednik upravnega odbora kluba in ga vodi, dokler zbor članov ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega zbor članov izvoli še zapisnikarja in dva overitelja
zapisnika.
Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti poslani upravnemu odboru v pisni obliki najmanj sedem dni pred sklicem.

23. člen

Upravni odbor je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo kluba med dvema zboroma članov po programu in sklepih sprejetih na zboru članov.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.
Upravni odbor štejejo trije člani. Sestavljajo ga predsednik, tajnik in blagajnik.
Predsednik lahko začasno prevzame funkcije kateregakoli organa kluba.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj štirikrat letno.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta.

24. člen

Naloge upravnega odbora so:
- sklicuje zbor članov,
- skrbi za izvrševanje programa dela kluba,
- pripravlja predloge aktov kluba,
- pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
- skrbi za materialno in finančno poslovanje kluba,
- upravlja s premoženjem kluba,
- ustanavlja in ukinja sekcije v klubu,
- neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog kluba,
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov,
- sprejema sklepe o nakupu ali prodaji premičnin.

25. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa tajnik kluba. Upravni odbor je sklepčen, če je na sejah prisotnih več kot polovico članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

26. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem kluba.
Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateri je tudi odgovoren za svoje delo. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let, prav tako zbor članov izvoli predsednika nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora. Člani nadzornega odbora so lahko prisotni na sejah upravnega odbora, ne morajo pa odločati.

27. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

28. člen

Člane častnega razsodišča voli zbor članov za dobo štirih let, prav tako pa izvoli zbor članov predsednika častnega razsodišča. Sestavljajo ga trije člani. Častno razsodišče vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom kluba.

Disciplinski ukrepi so:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje:
- kršitve določb pravil,
- nevestno in malomarno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu,
- neizvrševanje sklepov organov kluba,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba.

Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba. Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov kot drugo stopenjski organ. Odločitve zbora članov so dokončne in nanje ni pritožbe.

29. člen

Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov kluba. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili kluba. Za svoje delo so odgovorne upravnemu odboru.
Sekcije so metoda dela kluba, organizirane po interesnem principu članov kluba. Upravni odbor določi naloge, število članov in predsednika sekcije. Člani sekcije so lahko le člani kluba. Klub lahko povabi k sodelovanju pri delu sekcije tudi zunanje sodelavce.

30. člen

Predsednik kluba je zakoniti zastopnik kluba, hkrati pa tudi predsednik upravnega odbora, ki ga izvoli zbor članov za dobo štirih let. V primeru odsotnosti predsednika, ga nadomešča tajnik kluba. Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Predstavlja Klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.
Tajnik kluba opravlja strokovna, tehnična in administrativna dela ter skrbi za koordinacijo med organi kluba. Prav tako skrbi za organizacijo med sekcijami kluba. Za svoje delo je odgovoren zboru članov, ki ga izvoli za dobo štirih let.


VI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE KLUBA

31. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor članov. Na rednem zboru članov člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun. Finančni načrt, zaključni račun in ostalo finančno in materialno poslovanje morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi iz tega področja. Letno poročilo o poslovanju mora klub predložiti organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta.

32. člen

Klub lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- s članarino,
- z darili in volili,
- iz naslova materialnih pravic ter osnovne in pridobitne dejavnosti,
- s prispevki sponzorjev in donatorjev,
- iz javnih sredstev in drugih virov,
- od raznih klubskih prireditev,
- s plačilom članov v Sklad kluba.

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

33. člen

Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisana v inventarno knjigo. S premičnim premoženjem upravlja upravni odbor. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov.
Klub upravlja s svojim premoženjem po načelu dobrega gospodarja.

34. člen

Klub ima svoj transakcijski račun pri pooblaščeni banki. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnim poslovanju, v katerem klub določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju kluba, v skladu z računovodskimi standardi za kluba. O finančnem poslovanju redno poroča upravnemu odboru ali zboru članov. Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik kluba ali član kluba, ki ga predsednik pooblašča.

35. člen

Klub ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.

36. člen

Blagajnik vodi tudi ročno blagajno kluba. Višino sredstev v ročni blagajni določa upravni odbor za vsako koledarsko leto.
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih Klub prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja nadzorni odbor.


VII. PRENEHANJE DELOVANJE KLUBA

37. člen

Klub lahko preneha:
- po sklepu zbora članov,
- s spojitvijo ali pripojitvijo k drugemu klubu,
- po samem zakonu.
Zbor članov kluba lahko sprejme sklep o prenehanju kluba, če se za to odloči dvotretjinska večina članov in je pri glasovanju prisotnih več kot polovica članov.
Zbor članov sprejme sklep o spojitvi ali pripojitvi kluba k drugemu klubu z enako ali sorodno dejavnostjo.
Zbor članov sprejme sklep o prenehanju, ki mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega kluba, ustanovljenega na podlagi Zakona o klubih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje kluba. Če takega kluba ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

38. člen

Ta statut je bil sprejet na ustanovnem zboru članov dne 1 .5. 2014.

Tajnik: Zajc Boštjan                                                                                        Predsednik: Dornik Uroš

 

 

Ocenite nas

Ste zadovoljni z našim delovanjem?

Vaše mnenje nam veliko pomeni.

Oceni delovanje kluba

Kot ljubitelja starodobništva vas lepo prosimo za kratko oceno oziroma mnenje o delovanju kluba.

Podprite prizadevanje za urejeno in javno dostopno PDF knjižnico Tomos in ostalih katalogov.

Znesek
 EUR

Oldtimer klub Dvotaktol

Oldtimer klub Dvotaktol združuje tako dvotaktna, štiritaktna kot tudi enosledna in dvosledna starodobna vozila.

Na strani je 263 gostov in ni članov .

Oceni delovanje kluba

Oceni delovanje kluba

Prijavi se na e-novice

Vpišite veljaven elektronski naslov

Izkaži podporo, DONIRAJ

Podprite prizadevanje za urejeno in javno dostopno PDF knjižnico Tomos in ostalih katalogov.